Interessanthede rondom my werk

As Prognotis is dit deel van my werk om mense se toekoms so ver moontlik korrek en wetenskaplik te voorspel, toegelig met feite en statistiek en dan aangevul met ander nie-wetenskaplike metodes. Soos mense nou maar eenmaal is, wil hulle jou altyd ‘toets’, en die enigste manier om jou te toets, is om te kyk wat jy uit hulle verlede kan ‘sien’. Wél, indien die persoon voor jou staan (of hy het ’n foto van die persoon) en jy het die persoon se geboortedatum, kan jy baie minute lank oor daardie persoon praat tot sy of haar eie verbasing. Baie mense glo ek kyk reg deur hulle en in ’n groot mate is dit so. Tog is daar wetenskappe beskikbaar wat u kan aanleer, waarna u ook ‘regdeur iemand anders sal kan sien’. Kom ek vestig u aandag op enkele wetenskappe in ’n see van keuses.

Fisionomiek (Physiognomy) Fisionomiek is ook bekend as Gesiglees en is al eeue gelede deur antiek volke beoefen, waaronder ook die Egiptenare. In ons moderne tyd het ’n man met die van Limbrozo na vore gekom en dié wetenskap uitgebou tot ’n vak wat in die grootste Kriminologieskole ter wêreld aangeleer word. Die doel was om moontlike misdadigers aan hulle spesifieke oogvorme, neuse, lippe, of wat ook al uit te ken. Met behulp van die kamera is alle misdadigers wie na gevangenisse toe moes gaan, se gesig op foto vasgelê, tesame met die misdaad of misdade waarvoor hy of sy skuldig bevind is daarnaas. Met die koms van die rekenaar is dié foto’s verwerk en ontleed en is die menslike gesig in nege moontlike vorms gekategoriseer, met twaalf soorte oogvorme, tien neusvorme, ensovoorts, ensovoorts. Dié inligting word met misdaadstatistiek wat daaraan gekoppel is, gekombineer en ons weet dat negentig persent van alle verkragters byvoorbeeld `n spesifieke soort lippe het, `n spesifieke soort soort oë, ore, ensovoorts.

Dié wetenskap het nié slegs by misdaadstatistiek gebly nie, maar is onderverdeel in gespesialiseerde rigtings, waaruit die persoon se huidige en toekomstige karakteristieke eienskappe, lewensfilosofieë, ensovoorts, geprognoseer kan word, voordat hy of sy dit nog self weet. Statistieke is magtig in vandag se tyd en as iemand se gesig vir jou sê dat volgens statistieke daardie persoon 90 persent kans het om ’n sukkelaarsbestaan te voer, wat een of ander tyd in misdaad gaan eindig, en baie moontlik ook in dade van aanranding, moord, ensovoorts kan ontaard, dan dink ek weet jy genoeg om hom nié met jou dogter te laat trou nie, of hoe?

Christene noem natuurlik al hierdie wetenskappe ‘duiwels’, maar ek aanvaar dit so, want per slot van rekening vind ons die meeste egskeidings, moorde en algemene misdaad pleging onder die Christene! Ja, u lees reg. Almal in Suid-Afrika is na die Ja-stemmery van 1983 baie beslis nie meer Christene nie. Die Kerke loop leeg wat wittes aanbetref. In Suid-Afrika is hier `n mengelmoes van Godsdienste en gelowe, maar statistieke bewys dat die meeste misdaad deur Christene gepleeg word.

Indien die Christene hierdie vorm van wetenskappe kan aanleer en bemeester, gaan hulle die misdadigers onder hulle voortydig kan identifiseer. Hulle sal mans en vroue wie tot rondlopery gebind is voortydig kan identifiseer en sodoende die egskeiding syfer kan afbring! Voorbeelde is legio.

Cheiromantiek (Palmistry) Cheiromantiek, of Handlees, soos dit ook bekend is, is so oud soos Egipte self, maar is in die laaste eeue wetenskaplik vervolmaak deur intensiewe wetenskaplike navorsing van die lyne, merke, ensovoorts op die hand. Ongelukkig misbruik die uitlandse ‘Gypsies’ in hulle karavane in en om die groot stede hierdie wetenskap gruwelik. Daarom glo mense nie in Handleeskunde nie. Hulle ken net die misbruik gedeelte daarvan.

Net soos met gesiglees of fisionomiek, word die lyne aan statistiek gekoppel. In dié geval, statistieke uit ’n sielkundige en of psigiatriese agtergrond, medies, misdaad, troues, kinders, ensovoorts. In kort kom dit daarop neer dat die menslike hand ook in verskillende vorme opgedeel kan word. So ook die merke en lyne binne en bo-op die hand. Net deur na die naelbed-formasie van ’n persoon se hand te kyk, kan jy heelwat van sy of haar karakter agterkom, asook moontlike siektes wat in die toekoms verwag kan word. Net deur na die kneukelpatrone op die bokant van die hand te kyk, kan vinnig bepaal word of iemand huweliksprobleme, finansiële probleme of algemene werk en of verhoudingsprobleme het, gehad het of binnekort gaan ondervind. Kombineer dit weereens met betroubare statistieke, en jy weet met sekerheid dat indien iemand byvoorbeeld ’n sekere merk in sy hand het, bepaal statistieke dat vir elke honderd mense wat daardie spesifieke merk op of in hulle hande gehad het, ten minste negentig uit daardie honderd wél oorgekom wat jy nou vir dié kliënt teen kan waarsku. Dit bly waarskuwings en nie ’n uitgemaakte saak dat dit gaan, of moet gebeur nie. ’n Waarskuwing wat op statistieke gegrond is, het meer waarde as geen waarskuwing.

Grafologie (Graphology) Die mens se handskrif is die spieëlbeeld van sy innerlike persoonlikheid, bekommernisse, tekortkominge en talente. Dié wetenskap word ook in heelwat oorsese lande in Howe aanvaar as ’n getuienis. Tydens die bestudering van Grafologie gaan u uitvind dat selfs selfmoordneigings in iemand se handskrif waarneembaar is. Net soos met die ander genoemde wetenskappe is inligting uit iemand se handskrif legio en statistieke spreek boekdele.

Die handskrif van `n persoon kan jou voortydig inlig dat `n persoon, eerlik, of oneerlik is, sielkundig gesond is, of dalk aan `n ‘multiple’ persoonlikheid ly, Sigopaties is, of Skizofrenies, `n seksuele misdadiger is, wantrouerig is, uitlewend of introvertief is, gewelddadig of dalk liggaamlike gesondheid probleme het. Dalk Psigiatries nie lekker is nie. Voorbeelde is volop. Weet vandag wat môre wag.

Astrologie (Astrology) Ook dié wetenskap het sy oorsprong in antieke Egipte. Weereens ‘n wetenskap wat op statistieke gebaseer is waaraan mense se toekomstige aanlegte, karakteristieke eienskappe, denkrigtings, ensovoorts gemeet kan word, selfs direk na geboorte. Deur iemand se geboortedatum te verwerk, kan uiters akkuraat bepaal word wat die persoon in sy of haar toekoms te wagte gaan wees. Hier speel statistieke weer ’n rol en die kans dat jy verkeerd gaan wees, is baie minder as wat dit is dat jy reg gaan wees in jou prognose of toekomsvoorspelling.

Wat in my werk as Prognotis baie hulpvaardig is van hierdie wetenskap, is dat dit my net na iemand se geboorte al kan toelig met hoe die persoon wie pas gebore is karakterwys gaan wees soos hy of sy opgroei. Eers kindertyd, dan hoe die persoon later in sy of haar lewe gaan vervorm en verander wat karakter en persoonlikheid aanbetref. Ten minste 20 feite wat uiters akkuraat is en waarop jy kan reken. Ek gebruik dit veral om te meet of twee mense bymekaar gaan pas as man en vrou, ensomeer.

Neem net die bogemelde paar voorbeelde en kombineer dit. Hoe verkeerd kan jy regtig wees as jy al die genoemde wetenskappe gebruik om een persoon se toekoms mee te voorspel? Minder as tien persent! Hierdie wetenskappe vorm deel van die groot geheim:

Herken jou vyande voortydig as jy hulle wil oorwin. Sien vooruit wat gaan kom en verhoed dit waar jy enigsins kan.

Vir meer besonderhede, kom sien my, of skakel my by 0837694207. Groete, Ernst P Jordaan.

Back to Top